Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN​

1: Offerte

Op verzoek van de klant kan er op voorhand een offerte worden opgesteld. Hierin zal de opdracht beschreven zijn, het bedrag waarvoor de opdracht zal worden uitgevoerd en in welke periode. Offertes zijn altijd vrijblijvend en 14 dagen geldig. 

De klant kan akkoord gaan met de offerte door deze binnen het geldigheidstermijn te versturen via de e-mail als reply op het aanbod. 

2: Muziekrechten

Jur Image werkt in alle gevallen met muziek waarvan de rechten zijn afbetaald door Jur Image. Wanneer er specifieke wensen zijn met betrekking tot muziek zal er altijd met u meegedacht worden hoe deze wens vervult kan worden. In sommige gevallen zal dit betekenen dat deze rechten afgekocht moeten worden. Jur Image is nooit verantwoordelijk voor copyright claims met betrekking tot de muziek.

3: Reis – en verblijfskosten

De reiskostenvergoeding bedraagt 0,22 eurocent per gereden kilometer. De eerste 150 kilometer zijn op kosten van Jur Image voor bruiloften. Bij zakelijke opdrachten zitten de reiskosten verdisconteerd in de opdracht prijs.  

4: Auteurs- en portretrecht

Het auteursrecht van alle gemaakte foto’s, video’s en andere content ligt bij Jur image. Een derde mag nooit een foto, video of ander beeldmateriaal zonder toestemming van Jur Image publiceren en de rechtmatige eigenaar te benoemen. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt er een vergoeding vanuit Jur Image op het materiaal te liggen van tenminste viermaal de gebruikelijke licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

De klant geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden aan, dat foto en video’s gemaakt in opdracht van de klant, zijn vrijgesteld van het portretrecht van de klant voor zakelijke doeleinden van Jur Image.

5: De website

Het is niet toegestaan om content van Jurimage.nl te downloaden, kopiëren of op andere manieren te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Jur Image. Alle content is beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Misbruik hiervan staan financiële consequenties tegenover.

6: Factuur en betaling

Alle betalingen gebeuren per bank op rekening van NL47 RABO 0189 7775 75 tnv. Jur Image. Graag het factuurnummer hierbij te vermelden. De factuur dient voor de aangegeven datum op de factuur te worden betaald, dit is doorgaans een termijn van 14 dagen.

7: Annulering

Bij alle afgenomen diensten geldt dat als een opdracht binnen 3 maanden van de afgesproken datum wordt geannuleerd, er 50% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 1 maand wordt er 75% van de kosten in rekening gebracht. Binnen 7 dagen geldt dat er 100% van de kosten in rekening worden gebracht. Op deze regel kan een uitzondering ten voordele van de klant worden gemaakt in overleg met Jur Image. Deze beslissingsbevoegdheid ligt bij Jur Image.

 

Versie 06-04-2024

Deze site gebruikt cookies van derde partijen om voor een betere ervaring te zorgen. Lees hoe deze cookies gebruikt worden in het privacybeleid. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacybeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Jur Image, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.jurimage.nl +31617907460

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jur Image verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – E-mailadres – Telefoonnummer – IP adres – Browser die je gebruikt om ons te benaderen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@jurimage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jur Image verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jur Image bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Maximaal vijf jaar: E-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer. Dit kan bijvoorbeeld via whatsapp zijn. Jur Image bewaard deze gegevens voor deze lange periode voor kwaliteitsdoeleinden. Zeven jaar: Facturen en offertes. Dit is een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jur Image deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jur Image blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jur Image gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jur Image gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: yt-player-bandwidth Functie: Optimale video resolutie Bewaartermijn: onbepaald Cookie: _ga  Functie: Registratie van unique ID voor statistische data Bewaartermijn: Twee jaar Cookie: _ga#  Functie: Gebruikt voor Google Analytics om data the verzamelen hoevaak de website is bezocht Bewaartermijn: Twee jaar Cookie: _gat  Functie: Gebruikt voor Google Analytics om aanvraag rate bij te houden Bewaartermijn: Een dag Cookie: _gid  Functie: Registratie van unique ID voor statistische data Bewaartermijn: Een dag Cookie: yt-player-headers-readable Functie: Bepaling optimale video resolutie per apparaat en netwerk instellingen Bewaartermijn: onbepaald Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE Functie: Schatting van bandbreedte gebruiker Bewaartermijn: 179 dagen Cookie: YSC  Functie: Registratie unieke ID voor statistieken YouTube video Bewaartermijn: gedurende sessie Cookie: yt.innertube::nextId Functie: Registratie unieke ID voor statistieken YouTube video Bewaartermijn: onbepaald Cookie: yt.innertube::requests Functie: Registratie unieke ID voor statistieken YouTube video Bewaartermijn: onbepaald Cookie: ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: onbepaald Cookie: yt-remote-cast-available Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: gedurende sessie Cookie: yt-remote-cast-installed Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: onbepaald Cookie: yt-remote-connected-devices Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: gedurende sessie Cookie: yt-remote-device-id Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: onbepaald Cookie: yt-remote-session-app Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: gedurende sessie Cookie: yt-remote-session-name Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: gedurende sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jur Image en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@jurimage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jur Image wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jur Image neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Privacy@jurimage.nl Laatst gewijzigd: 06 november 2022
Save settings